Inhoudsopgave

Artikel 1. Definities
Artikel 2. Identiteit van Maboba
Artikel 3. Algemene bepalingen
Artikel 4. Het aanbod
Artikel 5. De Overeenkomst
Artikel 6. Prijzen
Artikel 7. Herroeping
Artikel 8. Verplichtingen van Partijen in geval van herroeping
Artikel 9. Beëindiging, ontbinding en opzegging
Artikel 10. Aansprakelijkheid
Artikel 11. Overmacht
Artikel 12. Garantie
Artikel 13. Betaling en facturering
Artikel 14. Levering
Artikel 15. Overdracht
Artikel 16. Klachtenregeling
Artikel 17. Eigendomsvoorbehoud en- overdracht
Artikel 18. Intellectueel eigendom
Artikel 19. Toepasselijk recht en forumkeuze
Artikel 20. Survival
Artikel 21. Wijziging of aanvulling

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Maboba: de onderneming welke is gedefinieerd in artikel 2 van deze algemene voorwaarden;
1.2 Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
1.3 Wederpartij: de partij waarmee Maboba een Overeenkomst heeft gesloten. Tevens wordt hiermee bedoeld degene die met Maboba daarover in onderhandeling treedt of is, alsmede diens vertegenwoordiger(s) of gemachtigde(n).
1.4 Partij(en): Wederpartij en Maboba gezamenlijk of als individuele contractspartij;
1.5 Schriftelijk: per e-mail of in geschrift;
1.6 Overeenkomst op afstand: een Overeenkomst die tussen Maboba en de Consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en diensten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
1.7 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht;
1.8 Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Consument om binnen de Bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand;
1.9 Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de Consument of Maboba in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
1.10 Dag: kalenderdag;
1.11 Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een Overeenkomst, zonder dat Consument en Maboba gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2. Identiteit van Maboba

Maboba B.V. handelend onder de naam NEGOTIA Leather:

Vestigingsadres:

Joeppe 24
5991 LT Baarlo
Nederland 

Contactgegevens:

E-mailadres: info@negotialeather.com
KvK-nummer: 84641118
Btw-nummer: NL863293773B01

Artikel 3. Algemene bepalingen

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en alle (rechts)handelingen van Maboba en op elke tot stand gekomen Overeenkomst op afstand tussen Maboba en de Wederpartij.
3.2 Voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Wederpartij beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Maboba voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Maboba zijn in te zien en dat deze op verzoek van de Wederpartij zo spoedig mogelijk kosteloos kunnen worden toegezonden.
3.3 Indien de Overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Wederpartij ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Wederpartij op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een Duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat deze op verzoek van de Wederpartij langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos kunnen worden toegezonden.
3.4 Tenzij uitdrukkelijk anders en Schriftelijk is overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere (algemene) voorwaarden uitgesloten.
3.5 Afwijkingen of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
3.6 Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.
3.7 Maboba is gerechtigd om voor de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen.
3.8 Informatie en mededelingen op de website van Maboba zijn onder voorbehoud van (type)fouten.
3.9 Maboba zal de gegevens van de Wederpartij uitsluitend verwerken in overeenstemming met diens privacy beleid. Maboba neemt daarbij de daarop van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.

Artikel 4. Het aanbod

4.1 Een aanbod door Maboba is in beginsel vrijblijvend en geldig tot uiterlijk 14 (veertien) kalenderdagen na het aanbod. Indien een aanbod een afwijkende geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
4.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Wederpartij mogelijk te maken. Als Maboba gebruik maakt van afbeeldingen, dan zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Leer is een natuurlijk product, en daardoor kunnen kleuren licht afwijken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Maboba niet.
4.3 Indien de Wederpartij het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Maboba onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
4.4 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Wederpartij duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5. De Overeenkomst

5.1 De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 2, tot stand op het moment van aanvaarding door Maboba van het aanbod en (eventueel) het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
5.2 Maboba kan zich, binnen de wettelijke kaders, op de hoogte laten stellen of de Wederpartij aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op afstand. Indien Maboba op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5.3 Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Maboba passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Wederpartij elektronisch kan betalen, zal Maboba de daartoe passende veiligheidsmaatregelen treffen.
5.4 Indien een bepaling van de algemene voorwaarden of een bepaling uit de Overeenkomst nietig blijkt te zijn of vernietigd wordt, dan tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden of Overeenkomst aan. Partijen treden in overleg teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
5.5 Afgesproken leveringstermijnen zijn altijd indicatieve termijnen. De termijnen voor levering zijn geen fatale termijnen. Overschrijding van een termijn geeft de Wederpartij uitdrukkelijk geen recht op schadevergoeding. Maboba is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, pas in verzuim nadat de Wederpartij hem Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, behoudens de in de wet dwingend voorgeschreven situaties waarin het verzuim van rechtswege intreedt.
5.6 Maboba zal uiterlijk bij de levering van het product en/of diensten aan de Wederpartij de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Wederpartij op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Wederpartij van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 • de prijs met inbegrip van alle belastingen en heffingen van overheidswege, de wijze van betaling, aflevering en/of uitvoering van de Overeenkomst op afstand;
 • indien en voor zover van toepassing: de kosten van aflevering;

5.7 Indien er sprake is van een duurtransactie, geldt de verplichting uit artikel 5.6 slechts voor de eerste levering.

Artikel 6. Prijzen

6.1 Alle bedragen zijn - tenzij anders overeengekomen - in euro's en inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke in Nederland van overheidswege worden opgelegd.
6.2 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
6.3 In afwijking van artikel 6.2 kan Maboba producten en/of diensten waarvan de prijzen zijn gebonden aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden - indien van toepassing - bij het aanbod vermeld.
6.4 Alle door Maboba genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van type- en rekenfouten.
6.5 Kortingen en geoffreerde bedragen gelden niet automatisch voor toekomstige bestellingen.

Artikel 7. Herroeping

7.1 De Consument kan een Overeenkomst met betrekking tot een aankoop van een product en/of dienst gedurende een bedenktijd van 100 (honderd) dagen zonder opgave van reden ontbinden. Maboba mag de Consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van diens reden(en) verplichten.
7.2 De hiervoor genoemde termijn van 100 (honderd) dagen is verstreken, na:

 • bij een Overeenkomst tot het verrichten van diensten: de dag waarop de Overeenkomst wordt gesloten. Het herroepingsrecht vervalt wanneer de uitvoering van de dienst, met instemming van de Consument, is begonnen voor het einde van deze bedenktijd;
 • bij consumentenkoop: de dag waarop de Consument of een door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de zaak heeft ontvangen.

7.3 Indien de aangeboden producten en/of diensten van Maboba specifiek op maat worden gemaakt voor een wederpartij die handelt als Consument, is op grond van dit artikel het herroepingsrecht uitgesloten voor dergelijke op maat gemaakte producten en/of diensten.
7.4 Voorts is van een beroep op het herroepingsrecht uitgesloten:

 • producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Maboba geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 • dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als;
 • de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument; en
 • de Consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Maboba de Overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 • volgens specificaties van de Consument vervaardigde producten en/of diensten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze, eigenschappen van of beslissing van de Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

7.5 Tijdens de bedenktermijn van 100 (honderd) dagen, zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
7.6 Indien een wederpartij die handelt als Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht, dan moet Consument zorg dragen voor het retourneren van het product. Consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Maboba verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
7.7 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Consument. Eventuele beschadigingen zullen worden verrekend met het terug te betalen bedrag.
7.8 Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dan kan hij het artikel kosteloos retour sturen, mits gebruik wordt gemaakt van de retourzendingsmogelijkheid die wordt aangeboden door Maboba.
7.9 Het herroepingsrecht is, tenzij anders overeengekomen, uitdrukkelijk niet van toepassing indien wederpartij geen Consument is.
7.10 Indien de Consument op een andere wijze dan de door Maboba voorgeschreven wijze van retournering het product aan Maboba retour stuurt, dan komt deze retour voor rekening van de Consument zelf.
7.11 Om het herroepingsrecht uit te oefenen dient de Consument Maboba via een ondubbelzinnige Schriftelijke verklaring op de hoogte te stellen van diens beslissing om gebruik te maken van het herroepingsrecht. De Consument dient de mededeling betreffende het uitoefenen van diens herroepingsrecht te verzenden voordat de termijn daarvoor is verstreken.

Artikel 8. Verplichtingen van Partijen in geval van herroeping

Maboba:

8.1 Maboba verplicht zich tot het verstrekken van redelijke en duidelijke instructies inzake de herroeping en de daarbij gestelde voorwaarden c.q. voorschriften.
8.2 Als Maboba de melding van herroeping door de Consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
8.3 Indien de Consument een bedrag betaald heeft, zal de Maboba dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping terugbetalen. Tenzij Maboba aanbiedt het product zelf af te (laten) halen, mag hij wachten met de terugbetaling tot hij het product heeft ontvangen of tot de Consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
8.4 Maboba gebruikt voor de terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Consument heeft gebruikt, tenzij de Consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Consument.
8.5 Als de Consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Maboba de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Consument:

8.6 Gedurende de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt daarbij is dat de Consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
8.7 De Consument is slechts aansprakelijk voor waardevermindering van het product indien dit het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan hetgeen is toegestaan in artikel 8.6.
8.8 De Consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de Overeenkomst alle wettelijke verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 9. Beëindiging, ontbinding en opzegging

9.1 De Overeenkomst eindigt van rechtswege wanneer de prestaties daaruit over en weer zijn geleverd.
9.2 In afwijking van artikel 9.1 geldt dat een Duurovereenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde kan worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Dergelijke Overeenkomsten kunnen enkel Schriftelijk worden opgezegd.
9.3 Een Duurovereenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal 2 (twee) jaar. Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst op afstand na afloop van deze termijn stilzwijgend kan worden verlengd, dan zal de Overeenkomst worden voortgezet als een Overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de Overeenkomst maximaal één maand bedragen.
9.4 Indien de Wederpartij een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance en/of uitstel van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf, alsmede wanneer zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, heeft Maboba het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of om de Overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door een Schriftelijke verklaring te beëindigen en/of te ontbinden, één en ander naar haar keuze en steeds met behoud van enig haar toekomend recht op vergoeding van kosten, schade en interesten.
9.5 Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Maboba op Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

In geval de Wederpartij een Consument is:

10.1 De totale aansprakelijkheid van Maboba is beperkt tot vergoeding van de schade tot maximaal het bedrag dat met de Overeenkomst is gemoeid. In geen geval zal de totale vergoeding voor schade meer bedragen dan het door de aansprakelijkheidsverzekering van Maboba uit te keren bedrag.
10.2 Indien de Overeenkomst een Duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan zes maanden, wordt het met die Overeenkomst gemoeide bedrag gesteld op het totaal van vergoedingen (exclusief BTW) van de afgelopen 6 (zes) maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis.
10.3 Niet beperkt is de aansprakelijkheid van Maboba voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Maboba.

In geval de Wederpartij handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf:

10.4 Maboba is niet aansprakelijk voor indirecte en directe schade. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van Maboba voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Maboba.
10.5 Indien Maboba toch aansprakelijk is voor directe schade, dan zal de totale aansprakelijkheid van Maboba beperkt zijn tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag dat met de Overeenkomst gemoeid is (exclusief btw). In geen geval zal de totale vergoeding voor die schade echter meer bedragen dan het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Maboba uitkeert.
10.6 Aansprakelijkheid van Maboba voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminking dan wel verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
10.7 Indien de Overeenkomst een Duurovereenkomst met een looptijd van meer dan 6 (zes) maanden betreft, wordt het met die Overeenkomst gemoeide bedrag gesteld op het totaal van vergoedingen (exclusief BTW) van de afgelopen 6 (zes) maanden.
10.8 Wederpartij vrijwaart Maboba voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden.
10.9 Onder directe schade wordt verstaan:

 • redelijke kosten die Wederpartij zou moeten maken om de prestatie van Maboba aan de Overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de Overeenkomst door of op vordering van de Wederpartij wordt ontbonden;
 • redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 • redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor zover Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperkingen van schade in de zin van deze voorwaarden.

Algemene bepalingen omtrent aansprakelijkheid:

10.10 De aansprakelijkheid van Maboba wegens toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Wederpartij Maboba onverwijld en deugdelijk Schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Maboba ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Maboba in staat is adequaat te reageren.
10.11 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Wederpartij de schade zo spoedig mogelijk Schriftelijk bij Maboba meldt.
10.12 Maboba is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Maboba is uitgegaan van door Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
10.13 Maboba is niet aansprakelijk voor schade welke is toegebracht door hulppersonen zoals bedoeld in artikel 6:76 van het Burgerlijk Wetboek.
10.14 Aansprakelijkheid voor vertragingen, fouten of eventuele schade (in welke vorm dan ook), veroorzaakt door een ondeugdelijk product en/of door reparaties, gedaan door Maboba of een door hem aangewezen reparateur, wordt uitdrukkelijk uitgesloten, voor zover de aansprakelijkheid niet voortvloeit uit wettelijke bepalingen van dwingend recht.

Artikel 11. Overmacht

11.1 In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Maboba in de nakoming van enige verplichting jegens Wederpartij niet aan Maboba kan worden toegerekend in geval van een van de wil van Maboba onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens Wederpartij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Maboba kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, (stroom)storingen, computervirussen, extreme weersomstandigheden, brand(gevaar), (dreigend) oorlogsgevaar, pandemieën, epidemieën, quarantaines, ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid, stakingen, maatregelen van overheidswege en het defect gaan van rijwielen en apparatuur waarmee de producten worden vervoerd dan wel gemonteerd.
11.2 Indien zich een situatie als bedoeld in lid 1 van dit artikel voordoet als gevolg waarvan Maboba niet aan zijn verplichtingen jegens de Wederpartij kan voldoen, dan worden, die verplichtingen opgeschort zolang Maboba niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 (dertig) kalenderdagen heeft geduurd of indien vaststaat dat de overmachttoestand langer dan drie maanden zal duren, hebben beide Partijen het recht de Overeenkomst Schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de aard of omvang van de tekortkoming de tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt. Maboba is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als Maboba als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 12. Garantie

12.1 Maboba staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
12.2 Als zich binnen de aangegeven garantietermijn een gebrek optreedt, zal er naar keuze van de ondernemer worden overgegaan tot ofwel reparatie, ofwel tot vervanging van het gebrekkige product ofwel tot creditering van de betaling van de consument. Als wordt overgegaan tot reparatie, uit te voeren door de ondernemer. Draagt de consument de kosten voor het aanleveren en ophalen van het product tenzij anders overeengekomen
12.3 Wanneer wordt afgesproken dat Maboba een vervangend onderdeel per post/koerier toestuurt, dient eerst het defecte onderdeel door de klant te worden gestuurd of gebracht. Deze kosten zijn voor rekening van de Wederpartij.
12.4 Reparatie of vervanging brengt geen vernieuwing en/of verlening van de garantietermijn met zich mee.
12.5 Geen aanspraak op garantie, noch anderszins overeengekomen garantiebepalingen, kan worden gemaakt als:

 • als het product onoordeelkundig of onzorgvuldig is gebruikt;
 • het een ander gebrek betreft dan bijvoorbeeld normale slijtage;
 • aan het product door anderen dan Maboba of een door hem aangewezen reparateur veranderingen zijn aangebracht of door hen reparatie heeft plaatsgevonden;
 • er sprake is van geringe afwijkingen van de gewenste eigenschappen, voor zover deze voor de waarde en de functionaliteit van het product niet van belang zijn;
 • een of meer merken en/of (serie)nummers van het product zijn verwijderd en/of gewijzigd.

12.6 Vervangende onderdelen, die gebruikt worden voor reparatie, kunnen zowel nieuwe of gereviseerde onderdelen zijn. Onderdelen welke door, vanwege een reparatie worden vervangen, worden eigendom van Maboba.
12.7 De garantiebepalingen zijn niet overdraagbaar en zijn alleen geldig voor producten en/of diensten die door Maboba geleverd zijn.

Artikel 13. Betaling en facturering

13.1 Indien niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de Overeenkomst. In geval van een Overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de Overeenkomst heeft ontvangen.
13.2 Indien het totale bedrag van een bestelling het bedrag van €5.000 overstijgt, is Maboba gerechtigd om een aanbetaling van maximaal 50% te verlangen van de Wederpartij.
13.3 De Wederpartij is verplicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Maboba te melden.
13.4 De Wederpartij is in verzuim vanaf het verstrijken van de afgesproken voor hem geldende betalingsdatum. Maboba zendt - indien van toepassing - na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de Wederpartij de gelegenheid om binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen.
13.5 Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, kan tot gerechtelijke of buitengerechtelijke incasso worden overgegaan. De hiervoor in redelijkheid gemaakte kosten zijn voor rekening van de Wederpartij. Maboba is tevens gerechtigd om, in het geval van een Consument de wettelijke rente in rekening te brengen en in het geval van een andere Wederpartij de wettelijke handelsrente in rekening te brengen, gerekend vanaf het verstrijken van de afgesproken betalingsdatum.
13.6 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Wederpartij zijn de vorderingen van Maboba op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 14. Levering

14.1 Maboba zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij het beoordelen van aanvragen tot verlening van diensten.
14.2 Als de plaats van levering geldt het adres dat de Wederpartij aan Maboba kenbaar heeft gemaakt.
14.3 Met inachtneming van het bepaalde in artikel 5.5 van deze algemene voorwaarden, zal Maboba geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is overeengekomen. Als de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Wederpartij hiervan uiterlijk 1 (één) maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Consument heeft in dat geval tevens het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
14.4 In geval van ontbinding volgens het voorgaande lid, zal Maboba het bedrag dat de Consument heeft betaald zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen na ontbinding, terugbetalen.
14.5 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Maboba zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op een duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van de retourzending zijn in dit geval voor rekening van Maboba.
14.6 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de Wederpartij bij Maboba, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
14.7 Indien de producten worden bezorgd, is Maboba gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen, tenzij anders is overeengekomen.
14.8 Wederpartij is in beginsel verplicht de producten af te nemen op het moment dat Maboba deze bij hem aflevert of doet afleveren. Indien Wederpartij afname weigert, niet aanwezig is ten tijde van de (af)levering of nalatig is in het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de (af)levering waardoor men een nieuw bezorgmoment moet realiseren, is Maboba gerechtigd om deze bezorging voor rekening van de Wederpartij uit te (laten) voeren.

Artikel 15. Overdracht

15.1 Rechten van een partij uit deze Overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande Schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 16. Klachtenregeling

16.1 Maboba beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure welke is in te zien op de website van Maboba en behandelt eventuele klachten overeenkomstig deze procedure.
16.2 De Wederpartij is gehouden het gekochte c.q. geleverde op het moment van koop c.q. (af)levering, maar in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn, te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het gekochte c.q. geleverde overeenstemmen met hetgeen Partijen zijn overeengekomen, althans dat kwaliteit en kwantiteit voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.
16.3 Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Maboba, nadat de Wederpartij de gebreken heeft geconstateerd.
16.4 De bij Maboba ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 (veertien) dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Maboba binnen een termijn van 14 (veertien) dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
16.5 Bij gegrondverklaring van de klacht binnen de gestelde termijn, heeft Maboba het recht om óf te herstellen, óf opnieuw te leveren, óf om van de levering af te zien en Wederpartij een terugbetaling te geven voor dat deel van de koopprijs.
16.6 Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, aantal, maat of afwerking kunnen niet aan Maboba worden tegengeworpen
16.7 Klachten met betrekking tot een bepaald product hebben geen invloed op andere producten dan wel onderdelen behorende bij diezelfde Overeenkomst.

Artikel 17. Eigendomsvoorbehoud en -overdracht

17.1 Maboba behoudt zich het eigendom van alle op grond van, op basis van de Overeenkomst geleverde, en nog te leveren, producten voor tot het tijdstip waarop de Wederpartij aan al zijn betalingsverplichtingen richting, tegenover, naar Maboba heeft voldaan. Tot die tijd kan Maboba zich beroepen op diens eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
17.2 De in artikel 17.1 bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de overeengekomen koopprijs van de geleverde en nog te leveren producten, vermeerderd met de vorderingen wegens toerekenbaar tekortschieten van de klant/koper in de nakoming van zijn verplichtingen, waaronder het betalen van schadevergoeding, (buiten)gerechtelijke incassokosten en eventuele rente.
17.3 Producten waarop een eigendomsvoorbehoud rust, mogen door de Wederpartij in het kader van diens normale bedrijfsuitvoering worden verkocht, mits de Wederpartij ten aanzien van zijn afnemers een gelijkluidend eigendomsvoorbehoud op de (aldus) geleverde producten bedingt.
17.4 Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Maboba het recht om de levering c.q. afgifte van de producten op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is in dit geval sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate afgifte c.q. levering kan in dat geval niet aan Maboba worden toegeworpen.
17.5 De Wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
17.6 Als derden beslag leggen op de door Maboba onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Wederpartij gehouden Maboba onverwijld daarvan op de hoogte te stellen.
17.7 De Wederpartij verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten op adequate wijze te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal, verduistering en beschadiging. De Wederpartij zal op eerste verzoek van Maboba daartoe inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingswijzen.
17.8 Zodra het gekochte door de Wederpartij in ontvangst is genomen, gaat het risico over van Maboba naar de Wederpartij.

Artikel 18. Intellectueel eigendom

18.1 De Wederpartij erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Maboba, diens toeleveranciers of andere rechthebbenden.

Artikel 19. Toepasselijk recht en forumkeuze

19.1 Op Overeenkomsten tussen Maboba en de Wederpartij waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is exclusief bevoegd.
19.2 Alle geschillen die voortvloeien uit deze Overeenkomst worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechtbank of de Geschillencommissie.
19.3 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
19.4 Geschillen tussen Partijen zullen in de eerste instantie zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht.
19.5 Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Artikel 20. Survival

20.1 De bepalingen uit de algemene voorwaarden en de Overeenkomst die de strekking hebben om na beëindiging van de Overeenkomst hun gelding te behouden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot artikel 18 (Intellectueel eigendom) , artikel 19 (Toepasselijk recht en forumkeuze), artikel 10 (Aansprakelijkheid) en deze bepaling (Survival), blijven na het eindigen van de Overeenkomst onverminderd van kracht.

Artikel 21. Wijziging of aanvulling

21.1 Maboba is gerechtigd om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. In dat geval zal Maboba de Wederpartij tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen of aanvullingen.
21.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 (dertig) dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van Maboba of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen ten alle tijd worden doorgevoerd.
21.3 Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden zullen minimaal 30 (dertig) dagen zitten.
21.4 Indien de wijziging Maboba de bevoegdheid geeft een prestatie te verschaffen die wezenlijk van de toegezegde prestatie afwijkt, heeft de Wederpartij het recht de gewijzigde voorwaarden te weigeren dan wel de Overeenkomst te ontbinden.